Решение №РД-20-104/06.06.2023 г. на Областния управител на област София за предприемане на спешна мярка от кмета на Столична община за пряко възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии София – Етрополе, София - Елин Пелин, София – Тетевен и София – Сливница

08.06.2023

Решение № 516 на Министерския съвет от 22.07.2022 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект: ?Нов селскостопански надлез при гара Казичене на км 14+814.68 по Път 1 и км 14+813.04 по Път 2“ за обект ?Железопътна линия София – Пловдив“, железопътен участък ?София – Елин Пелин“ по проект ?Модернизация на железопътна линия София – Пловдив:...

11.08.2022

Министърът на регионалното развитие и благоустройството обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект ?Нов селскостопански надлез при гара Казичене на км 14+814.68 по Път 1 и км 14+813.04 по Път 2“ за обект ?Железопътна линия София – Пловдив“, железопътен участък ?София – Елин Пелин“ по проект ?Модернизация на...

11.08.2022

Изменения в Закона за автомобилните превози

08.07.2020

Заповед за въвеждане в експлоатация на оптимизирани празнични разписания по маршрутите на столичния обществен транспорт във връзка с разпространението на СОVID-19

10.04.2020

Проект на График за движение на влаковете за периода от 15 декември 2019 г. до 12 декември 2020 г.

28.05.2019

Работна група във връзка с необходимостта от осигуряване на транспортен достъп до вилна зона ?Бранишки лозя“, местност ?Манастирското“, в землището на кв. "Курило", гр. Нови Искър – СО

13.06.2018

Проект на График за движение на влакове 2018/2019 г. към 28.05.2018 година

11.06.2018

Район “Средец” - Съобщение за одобрен подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/

15.06.2017

Заповед РД-02-15-16-24.01.2017 г. във връзка с изпълнението на железопътния участък гара Волуяк – гара Петърч по Проект ?Модернизация на железопътната линия София – Драгоман”

01.02.2017

Заповед РД-02-15-132-16.12.2016 г. за разрешаване изработването на проект за обект: ?Модернизация на Железопътен участък гара София-гара Волуяк", част от проект ?Развитие на железопътен възел София”

11.01.2017

Информация за договори с предмет Техническа поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община

06.07.2015

Проект за подмяна и поставяне на нови указателни табели на улици, жилищни комплекси, паметници на културата и други значими обекти на територията на Столична община

05.11.2013