Във връзка с прилагане на разпоредбите на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс относно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения на лица, участващи в процедура по обявени обществени поръчки, е въведена услуга по електронно предоставяне на тази информация. Тя е предназначена и е безплатна само за държавни институции, общини и частни съдебни изпълнители (ЧСИ).

Приложението за достъп до електронните услуги, издавани на всички държавни институции от дирекция ?Общински приходи“ на Столична община, се намира на следния адрес:

https://mun.uslugi.io/OnlineServicesWSClient/pages/mainform.jsf

Потребителите, които не са се регистрирали, трябва да го направят еднократно като се ауторизират с техния КЕП (квалифициран електронен подпис).

Извежда се следното съобщение:

За да се продължи процесът на регистрация, се отива на бутон ?Заявка“.

Извежда се съобщение, при което, след преглед в рамките на един работен ден, заявката се потвърждава или отхвърля.

Достъпът на потребителите от една държавна институция е ограничен до 3 (трима) служители.
В случай на промяна на статута на служителите, които притежават достъп до приложението, например прекратяване на правоотношение и др. или необходимост от замяна на предоставен достъп на служител, с друг такъв, моля да се използват официалните начини за комуникация чрез писмено уведомяване до Директора на дирекция ?Общински приходи“ към Столична община. При подновяване валидността на притежавания КЕП е необходимо да се подаде нова ЗАЯВКА на https://mun.uslugi.io/OnlineServicesWSClient/pages/mainform.jsf.

След успешна регистрация потребителят може да ползва дадените му функционалности чрез бутон ?Справки“.

Генерираната справка има възможност да бъде отворена през бутон ?Open” и разгледана или запомнена чрез бутон ?Save“ в PDF формат.