Нашата стратегия

Областната стратегия за развитието на социалните услуги в Област София (2016 – 2020 г.) е разработена като секторна политика в Област София. Стратегията задава както областната рамка, така и параметрите на социалните услуги на територията на Столична община.

Повече по темата

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Столична община и Област София. Целите на анализа са да се очертае общата социална, демографска и икономическа картина на населението в областта, да се определи кои са индивидите и групите в риск, да се анализират факторите, които създават рискове пред общностните групи, да се оценят възможностите на наличните ресурси, както за подкрепа на идентифицираните групи в риск, така и за превенция на рисковете.