Инвестиционно предложение: ?Обособяване на открити и закрити складови площи за съхранение на отпадъци от хартия и пластмаса“ в поземлен имот с идентификатор 07106.1402.1136, с. Бусманци, район ?Искър“, Столична община, с възложител ?УНИТРЕЙД ИМОТИ“ АД

17.06.2024

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 80 м“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1601.2864, район ?Студентски“, Столична община, с възложител ?КАПИТОЛ БИЛД 2“ ООД

14.06.2024

Инвестиционно предложение: ?Подземен резервоар за питейни нужди“ в УПИ I-12 ?Напорен резервоар за ВиК съоръжение“ (поземлен имот с идентификатор по КККР 44063.6234.12), м. ?Орлова круша“, с. Лозен, район ?Панчарево“, Столична община, с възложител район ?Панчарево“ - Столична община, чрез ?Резиденшъл парк Лозен“ ЕООД

14.06.2024

Инвестиционно предложение: ?Група жилищни сгради“ в поземлени имоти с идентификатори 68134.6722.107, 68134.6722.106 и 68134.6722.87, м. ?Градина-изток“, район ?Младост“, Столична община, с възложител ?ЧЕРИ РОК“ ЕООД

14.06.2024

Инвестиционно предложение: ?Газификация на централна автобаза ДП РДВ“, поземлен имот с идентификатор 68134.709.522, район ?Слатина“, гр. София, Столична община, с възложител Държавно предприятие ?Ръководство на въздушно движение“

12.06.2024

Инвестиционно предложение: ?Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец“ във връзка с обект: ?Благоустрояване и реконструкция на парк в УПИ I, кв. 56 (поземлен имот с идентификатор 35239.6107.1837), с. Казичене, район ?Панчарево“, Столична община (СО), с възложител район ?Панчарево“, СО

07.06.2024

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на временен паркинг“ в поземлени имоти с идентификатор 68134.2808.135 и 68134.2808.2124, район ?Връбница“, Столична община, с възложители М. Йорданов, Д. Блажева и Л. Георгиев

06.06.2024

Заповед № СОА24-РД09-3014/27.05.2024 г. на кмета на Столична община за необходимата документация за сключване на сделки за разпореждане с недвижими имоти между Столична община и частни лица

27.05.2024

Решение № 201 по Протокол № 10 от 16.05.2024 г. на Столичния общински съвет за именуване на улица в район ?Триадица“, м. ?Манастирски ливади - изток“ с името ?Джони Пенков“

27.05.2024

Решение № 200 по Протокол № 10 от 16.05.2024 г. на Столичния общински съвет за именуване на улица в район ?Триадица“, м. ?Манастирски ливади - изток“ с името ?20 бора“

27.05.2024