Дирекция "Общински приходи" на Столична община и 21 районни отдела към нея предоставят следните административни услуги:

 • издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство;
 • издаване на удостоверение за дължимия размер на патентния данък;
 • издаване на дубликат на документ за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци;
 • издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства;
 • предоставяне на данъчна и осигурителна информация;
 • издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси;
 • издаване на заверено копие от подадена данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси;
 • издаване на удостоверение за дължим и платен данък наследство;
 • издаване на удостоверение за данни, декларирани по Закона за местните данъци и такси;
 • заверка на молба-декларация до нотариус за обстоятелствена проверка по реда на чл. 587 от ГПК във връзка с чл. 79 от Закона за собствеността;
 • заверка на удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 4 от Приложение № 2 към Закона за местни данъци и такси;
 • издаване на справка за минали години за платени и неплатени местни данъци и такси;
 • издаване на служебна бележка относно обстоятелства за МПС.

Услугите могат да бъдат заявени на гише в дирекция "Общински приходи", ул. "Георги Бенковски" № 12, ет. 3, ст. 301, само за физическите лица, чийто постоянен адрес не е на територията на Столична община/само за юридически лица със седалище извън територията на Столична община или в 21 районни отдела на дирекция "Общински приходи", като за част от услугите е предоставена възможност за заявяване и по електронен път.

Услуги от категория "Местни данъци и такси" са достъпни за заявяване и по електронен път чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги на Министерството на електронното управление на адрес:
https://egov.bg/wps/portal/egov/uslugi/danatsi%20i%20taksi%20za%20grazhdani/mestni%20danatsi%20i%20taksi

За заявяването на е-услуги е необходимо гражданите и бизнесът (юридическите лица):

 • да инсталират на компютрите си Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 • да притежават профил в системата ?Електронно връчване“ (https://edelivery.egov.bg/).
 • да имат инсталиран Adobe Reader.

Чрез Единния модел гражданите и бизнесът могат:

 • да получават информация за административните услуги, предоставяни от Столична община – кой, къде и как може да заяви услугата; какви са сроковете за изпълнение; каква такса трябва да се заплати и по коя банкова сметка; какви са необходимите документи, които трябва да се предоставят;
 • да свалят образец / попълнят форма на заявлението / искането за определена услуга (.pdf формат);
 • да търсят услуга по ключова дума от наименованието ?;
 • да изберат определена услуга от списък с услуги, групирани по тематични категории (гражданска регистрация, местни данъци и такси, общинска собственост, туризъм и т.н.);
 • да ползват различни начини на заплащане на услугите, от които да изберат най-удобния за тях (https://pay.egov.bg/).

Информация за услугите от категория "Местни данъци и такси" е достъпна и на адрес: https://svc.sofia.bg/services-local-taxes-fees 

Резултатът, в зависимост от качеството на заявителя и вида на услугата, се получава на гише, чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес или по електронен път в профила му в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).