Стратегии

Стратегията за образование на Столичната община е изготвена за периода 2016 – 2023 г. и задава рамката, в която се провежда политиката в сферата на образованието, като описва визията, основните направления, целите и мерките за развитие на системата на образованието в Столичната община. Стратегията специфично разглежда новите моменти, които се въвеждат със закона в образователна среда и функционирането на образователните институции, и предвижда съответните мерки и действия за тяхното успешно прилагане.

Повече по темата

Свеждане до минимум недостигът на места за деца в градински групи (3 – 6-годишни). Подобряване на материалната база и образователната инфраструктура. Привеждане на системата на столичното образование в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование