Ежедневните данни се публикуват на основание Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни бюджетни разплащания, приета с Постановление на Министерския съвет № 299 от 14.11.2016 година.
Информацията за извършените плащания в СЕБРА се класифицира по кодове за вид плащане, в съответствие с основните позиции на бюджетните разходи и операции, в следните основни направления:

1. Плащания за персонал – кодове за вид плащане в СЕБРА:

 •  Код 01 – Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала – нетна сума за изплащане
 •  Код 02 – Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения за персонала
 •  Код 03 – Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала
 •  Код 05 – Осигурителни вноски за сметка на осигурителя (с изключение на централизирано разплащане на осигурителни вноски)

2. Плащания за текуща издръжка – кодове за вид плащане в СЕБРА:

 • Код 10 – Издръжка
 • Код 18 – Други разходи
 • Код 20 – Разходи за лихви
 • Код 30 – Текущи субсидии за предприятия
 • Код 40 – Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 

3. Плащания за капиталови разходи – кодове за вид плащане в СЕБРА:

 • Код 50 – Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери

4. Трансфери за други бюджети – кодове за вид плащане в СЕБРА:

 • Код 60 – Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки

5. Плащания в частта на финансирането – кодове за вид плащане в СЕБРА:

 • Код 70 – Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ
 • Код 80 – Погашения по банкови заеми
 • Код 88 – Средства на разпореждане – плащания по операции с временно съхранявани средства и средства на разпореждане
 • Код 89 – Друго финансиране – плащания за сметка на ЕС, плащания по операции с чужди средства и всички други операции в частта на финансирането, които не са обхванати от кодове 70, 80 и 88
 • Код 90 – Възстановени приходи – плащания за възстановяване на надвнесени и погрешно внесени бюджетни приходи
 • Код 91 – Теглене на левове в брой
 • Код 92 – Закупуване на валута в брой
 • Код 93 – Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод
 • Код 94 – Откриване на акредитив
 • Код 95 – Преводи чрез директен дебит и по инициатива на БНБ
 • Код 96 – Преводи по нареждане на титуляра с други платежни документи
 • Код 97 – Операции по откриване/закриване на депозити

6. Служебни банкови операции – кодове за вид плащане в СЕБРА:

 • От Код 98 до Код 99 – Служебни операции в БНБ.