Дирекция  ?Общински  приходи”  при  Столична община информира:

Не се предоставя искана по телефона данъчно осигурителна информация определена като такава, съгласно чл.72 от Данъчно осигурителния кодекс и информация касаещи лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни.
Това е информация касаеща наличие или липса на задължения, информация за декларирани имоти и моторни превозни средства, предоставяне на ПИН код за проверка на задължения, както и проверка на извършени плащания. 
Същата се предоставя лично или на упълномощено лице от задълженото лице в отделите на дирекцията или писмено, чрез деловодството на дирекцията.
На държавни и общински структури информацията се предоставя по служебен път.
 


Дирекция  ?Общински  приходи”  при  Столична община информира задължените за местни данъци и такси лица,  че  с последните изменения на Данъчно-осигурителния процесуален   кодекс, обнародвани  в  ?Държавен  вестник”,  бр.  94  от 04.12.2015  г.,  са  въведени  нови  правила  за погасяване на публичните общински задължения в сила от 01.01.2016 г.
Чл. 169, ал. 3а от ДОПК:
Последователност на погасяванията
(Нова – ДВ, бр. 94 от 2015 г.) До заявяването им за принудително събиране задълженията за съответния вид, установявани от общините, се погасяват по реда на възникването им, а когато се отнасят за една и съща година, лицето има право да заяви кое от тях погасява.

 


Работно време на отделите на Дирекция "Общински приходи", определено със Заповед № СОА21-РД09-1173 от 24.08.2021 година


Плащанeто на задължения за местни данъци и такси може да бъде извършвано чрез:

 • Общинска банка АД – Натиснете за повече информация 
 • Български Пощи ЕАД, Изипей АД, Банка ДСК, Първа Инвестиционна Банка АД, Обединена Българска Банка, Фаст Пей ХД АД, Юробанк България АД, Транскарт Файненшъл Сървисис, Дайнърс клуб България АД, Айкарт АД, Уникредит Булбанк АД
 • на касите в отделите ''Общински приходи'', както и на ПОС терминални устройства, разположени в отделите. 

Заплащането на задължения за местни данъци и такси според вида им се извършва във:  

 • Окончателен годишен патентен данък – в някой от отделите "Общински приходи" по избор.
 • Данък сгради – в някой от отделите "Общински приходи" по избор.
 • Данък МПС – в някой от отделите "Общински приходи" по избор.
 • Данък върху възмездно придобиване на имущество – в някой от отделите "Общински приходи" по избор.
 • Данък върху наследството – в някой от отделите "Общински приходи" по избор.
 • Такса смет – в някой от отделите "Общински приходи" по избор.
 • Такса за притежаване на куче – в някой от отделите "Общински приходи" по избор.
 • Туристически данък в някой от отделите "Общински приходи" по избор.
 • Такси за административни услуги – в някой от отделите "Общински приходи" по избор.

Срокове за заплащане:

 • Данък върху недвижими имоти – на две равни вноски: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим, съгласно чл. 11 от Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет;
 • Такса за битови отпадъци – на четири равни вноски: до 30 април, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която се дължи съгласно чл. 20 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
   

Граници на зоните в гр. София за определянето на нормите на данъчните оценки на недвижимите имоти, приети с решение № 2/08.06.1998 г. на Столичния общински съвет


Съгласно влезлия в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент, както и сключен договор относно печата и разпространението на годишните съобщения за данък сгради и такса битови отпадъци, Ви уведомяваме, че обработващ Вашите лични данни е фирма "М§БМ експрес" ООД.

 

АДРЕСИ И БАНКОВИ СМЕТКИ НА РАЙОННИТЕ ОТДЕЛИ "ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ"

Банковите сметки на районните отдели "Общински приходи, чрез които могат по безкасов път да се заплатят дължимите данъци

ИМЕ АДРЕС БАНКОВА СМЕТКА
?Общински приходи – Сердика” бул. ?Княгиня Мария-Луиза” № 88
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 40 SOMB 9130 84 134431 44
?Общински приходи – Възраждане” ул. ?Пиротска” № 70
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 86 SOMB 9130 84 275775 44
?Общински приходи – Оборище” ул. ?Силистра” № 8
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 24 SOMB 9130 84 134430 44
?Общински приходи – Красна поляна” бул. ?Възкресение” № 1А
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 20 SOMB 9130 84 011361 44
?Общински приходи – Илинден” ул. ?Билянини извори” № 10, вх.Б
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 36 SOMB 9130 84 011362 44
?Общински приходи – Младост” кв. "Младост 3", бул. ?Свето Преображение” № 1
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 73 SOMB 9130 84 113378 44
?Общински приходи – Студентски” ж.к. ?Студентски град” бл. № 5
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 89 SOMB 9130 84 113379 44
?Общински приходи – Искър” бул. ?Кръстю Пастухов” № 18
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 24 SOMB 9130 84 113381 44
?Общински приходи – Банкя” гр. Банкя, ул. ?Княз Борис I” № 5
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 52 SOMB 9130 84 011363 44
?Общински приходи – Люлин” ж.к. "Люлин I", ул. 113 №1
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 68 SOMB 9130 84 011364 44
?Общински приходи – Надежда и Връбница” ул. ?Траен мир” № 1
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 70 SOMB 9130 84 275774 44
?Общински приходи – Средец и Триадица” ул. ?Гурко” № 12
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 21 SOMB 9130 84 275777 44
?Общински приходи – Лозенец” бул. ?Васил Левски” № 2
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 05 SOMB 9130 84 275776 44
?Общински приходи – Изгрев” ул. ?Антон П. Чехов” № 16А
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 08 SOMB 9130 84 113380 44
?Общински приходи – Слатина” бул. ?Шипченски проход” № 67
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 69 SOMB 9130 84 385099 44
?Общински приходи – Красно село” бул. ?Цар Борис III” № 124
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 37 SOMB 9130 84 275778 44
?Общински приходи – Подуяне” ул. ?Плакалница” № 51
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 56 SOMB 9130 84 134432 44
?Общински приходи – Кремиковци” кв. "Ботунец", ул. "Челопешко шосе" № 267, вх. Б
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 72 SOMB 9130 84 134433 44
?Общински приходи – Нови Искър” гр. Нови Искър, кв. "Курило", ул. "Търговска" № 18
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 38 SOMB 9130 84 275772 44
?Общински приходи – Витоша и Овча купел” бул. ?Цар Борис III” № 215, ет. 10
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 54 SOMB 9130 84 275773 44
?Общински приходи – Панчарево” с. Панчарево, ул. ?Гауди” № 2
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 74 SOMB 9130 84 218811 44

 

КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

Попълва се задължително в реквизит "Вид плащане" на платежния документ според вида на прихода:

Код за вид плащане Основание за плащане
442100 Данък върху недвижимите имоти, наказателни лихви за просрочия на вземането
442200 Данък върху наследствата, наказателни лихви за просрочия на вземането
442300 Данък върху превозните средства, наказателни лихви за просрочия на вземането
442400 Такса за битови отпадъци, наказателни лихви за просрочия на вземането
442500 Данък придоб.имущества по дарения и възмезден начин, наказателни лихви за просрочия на вземането
442800 Туристически данък
443400 Други данъци
448013 Такса за притежаване на куче
448090 Други общински такси
441400 Окончателен годишен патентен данък
448007 Такси за административни услуги
446500 Плащане на глоби